Polecamy dostawę do Paczkomatu InPost - pełna dyskrecja i najszybsze doręczenie. Płatność BLIKe-przelewem, kartąPayPo lub przy odbiorze.

Polityka prywatnosci

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest R-Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Polsce przy ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671228, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł; NIP: 7252191316, REGON: 366908204.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: detal@ frixx.pl lub telefonicznie: 422337997.

Jaki jest cel, podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych?

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży produktów, w tym obsługa płatności, wysyłka zamówienia, obsługa zwrotów i wymian produktów, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą:
  • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);
  • zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
   - dane zamawiającego: imię, nazwisko, nazwa i NIP firmy (opcjonalnie), adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP;
   - dane do wysyłki (odbierającego zamówienie): imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres, adres-email, numer telefonu dla dostawcy przesyłki;
   - zamówione produkty i ich wartość, wybrana forma dostawy i jej wartość, rabat (opcjonalnie), łączna wartość do zapłaty;
   - status płatności (np. opłacone, odmowa) i wybrany kanał płatności (np. mTransfer, karta płatnicza);
   - numer przesyłki (nadany automatycznie przez system przewoźnika) i status przesyłki (na podstawie jej numeru, z powszechnie dostępnych systemów śledzenia przesyłek);
   - dane osobowe na Koncie Klienta (wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika i przez niego administrowane): imię i nazwisko, nazwa i NIP firmy (opcjonalnie), adres, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu;
 • obsługa reklamacji, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do przewoźników i operatorów płatności internetowych:
  • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy);
  • zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
   - imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
   - dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,
   - powód i dane przedmiotu reklamacji,
   - żądania Klienta wobec sklepu.
 • marketing bezpośredni własnych produktów i usług, poprzez newsletter e-mail i newsletter SMS, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody:
  • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
  • zakres przetwarzania danych osobowych (tylko dane zwykłe):
   - newsletter e-mail: adres e-mail
   - newsletter SMS: imię lub pseudonim, numer telefonu.
 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników:
  • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
  • zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego (adres IP, data i godzina).

Przetwarzamy również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze sklepu (np. liczbę odwiedzających, najczęściej oglądane produkty) do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Spółki, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane są udostępniane tylko zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, realizacji zamówień oraz w celach prawnych i podatkowych, na podstawie zawartych umów.

 • dostawca usług hostingowych zapewniający funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych:
 • firmy kurierskie i pocztowe, oraz pośrednicy świadczący usługi pomiędzy sklepem a firmami przewozowymi:
 • operator płatności internetowych:
 • biuro rachunkowe:

Ponadto możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych organom podatkowym oraz organom ścigania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktów oraz związane z obsługą reklamacji są przechowywane przez okres działalności firmy, nie krócej niż przez 2 lata (w celu obsługi reklamacji) i nie dłużej niż 10 lat (w celach rachunkowych i podatkowych).

Dane osobowe, które Klient podał podczas dobrowolnej rejestracji Konta Klienta są przechowywane do czasu usunięcia ich przez Klienta.

Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego przechowywane są do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Jakie Pani/Pan ma prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługują mu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Klientowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Pani/Pana prawa?

Dane analizujemy w jedynie sposób niezautomatyzowany do tego, aby zaoferować Klientom dopasowane do nich produkty, np. poprzez wysyłkę newslettera czy remarketing.

Pliki cookies

Sklep Frixx.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Frixx.pl w następujących celach:

 • realizacja podstawowych funkcjonalności sklepu takich jak identyfikacja Klientów jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
 • dostosowania zawartości sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących języka strony);
 • zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
1. w przeglądarce Google Chrome
2. w przeglądarce Firefox
3. w przeglądarce Internet Explorer
4. w przeglądarce Opera
5. w przeglądarce Safari
6. w przeglądarce Microsoft Edge

Jednocześnie korzystamy z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany. Są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby i są przedstawiane administratorowi sklepu w zbiorczej formie statystycznej oraz nie są w żaden sposób wiązane z konkretnym zamówieniem, w szczególności z danymi osobowymi Klienta. Służą one do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
Sklep może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez sklep.

Google Analytics oraz Universal Analytics umożliwia administratorowi sklepu kierowanie do gości sklepu reklam sklepu, w późniejszym terminie, poprzez "sieć Google" (wszystkie miejsca, w których mogą być wyświetlane reklamy AdWords; obejmuje m.in witryny Google, witryny partnerskie Google i inne miejsca docelowe, takie jak aplikacje na telefon komórkowy) - tzw. remarketing. Więcej informacji na stronie Google.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl